Çalışma Alanlarımız


Aile Hukuku ve Boşanma

Aile Hukuku ile Toplumun en küçük yapısını oluşturması ile aile kurumu sosyal hayatta önemli bir yere sahiptir. Aileyi oluşturan bireyler arasındaki ilişkiler toplumun şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu denli önemli bir yapının bireyleri arasındaki ilişkiler kanun koyucu tarafından ele alınmıştır. Sonuç olarak Medeni Kanun’da öngörülmüş olan ve uygulamada bu şekil olarak adlandırılan alt hukuk dalı oluşmuştur. Aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenlemesi ve bu ilişkilerin toplumu şekillendirmesi göz önüne alındığında bu hukuk dalı hassas ve uzmanlık gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu hassasiyetin ve Aile Hukuku’nun öneminin farkında olan büromuz, ailevi ilişkiler alanında uzman psikologlar ve psikiyatrist kişilerden gerekli danışmanlık ve eğitimleri almak suretiyle müvekkillerine Aile Hukuku alanında hukuki ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma davası, mal rejimi ve mal paylaşımı davaları, soy bağı ve velayet davaları, nafaka davaları, vesayet ve kayyımlığa dair yasal danışmanlık ve avukatlık hizmeti büromuzun başlıca faaliyetlerdir.

Avukatlık Büronuzun aile hukuku alanında sunduğu diğer hizmetler nelerdir?

 • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için dava açılması ve takibi,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku için, sektöründe tecrübeye sahip avukatlarımız ile bu sektörde faaliyet gösteren teşebbüslere ihtiyaç duydukları hukuki hizmeti vermekteyiz. Mevduat, yatırım, kalkınma ve katılım bankalarına; finans, faktoring ve varlık yönetim şirketlerine; ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün finansal kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu kapsamda, proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve Türk hukuku açısından kredi veren tarafından talep edilen şekilde teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi de dâhil tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Bankacılık ve finans hukuku kapsamında verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdadır;

 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar,
 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek,
 • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi,
 • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi,
 • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması,
 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler,
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi,
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi,
 • Uluslararası Ticaret Finansmanı,
 • Varlık Finansmanı ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı.

Banka ve Finans Avukatı denilince akıllara ilk gelen hukuk firması olarak bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Zafer Ege Hukuk Bürosu olarak firmamız Bankacılık ve Finans alanında uzman bir çok avukata sahip olmaktadır.

Banka ve Finans Avukatı ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz. Bankacılık Mevzuatı hakkında daha fazla bilgi almak için ayrıca buraya tıkayabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesi ile birlikte bu sektörde uzmanlaşmış avukatlara duyulmasının artması ile birlikte ortaya çıkan yeni bir hukuk dalıdır. Buna binaen büromuzun avukatları gayrimenkul sektörünün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bu sektöre yönelmişler ve gerekli bilgi birikimi edinmişlerdir.

Gayrimenkul Hukukunda Avukatları olarak ne gibi faydalar elde edebiliyorsunuz?

Çevre illerde de gayrimenkul sektörü için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sunmuş olduğumuz hizmetler arasında gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar, gayrimenkul finansmanı, yabancıların mülk edinmesi, ortaklığın giderilmesi davaları, site aidatına yönelik uyuşmazlıklar, şufa-vefa-iştira davaları,muris muvazaası-mirastan mal kaçırma davaları bulunmaktadır. Sayılan hizmetler dışında taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Çevre illerde gayrimenkul ile ilgili bizimle her an iletişime geçebilirsiniz. Gayrimenkul hukuku alanında daha detaylı bilgi için ilgili makaleleri inceleyebilirsiniz ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir diğer ismi ile mülkiyeti muhafaza esastır. Mülkiyet Hukuku alanında da esaslı, kaliteli bir hizmet veren hukuk büromuz, departmanlara özel avukat skalası ile sizlere kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukuku kavramları için bireyin idari eylem ve işlemlerden dolayı hak kaybı yaşamaması gayesiyle hareket eden büromuz, bu amacı gerçekleştirmek adına idare ve vergi hukuku alanlarında yoğunlaşarak müvekkillerine söz konusu alanlarda hukuki ve avukatlık hizmeti vermektedir. İdarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı ilgili mercilere başvurularda bulunma ve bu başvuruların takibine ek olarak hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü uzmanlık alanlarımızdan bazılarıdır.

Sürekli değişime uğrayan vergi mevzuatlarını detaylı bir şekilde inceleyerek müvekkillerine gerekli hukuki desteği sağlamayı amaçlayan avukatlarımız; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularındaki tecrübeleri ile çözüm odaklı hizmet vermektedir.

İdare ve vergi hukukunda sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir?

 • İdareye gerekli başvuru ve itirazların yapılması,
 • İdare ve vergi hukukuna konu olan davaların takibi ve müvekkilin isteklerin doğrultusunda dava aşamalarının raporlanması,
 • Başta gümrük mevzuatı olmak üzere, tüm idari ve vergi cezaları kaynaklı anlaşmazlıkların çözümü,
 • Kamu ihalelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü adına gerekli takip işlemlerinin başlatılması, gerektiğinde sürecin idare yargı mahkemeleri nezlinde takip edilmesi ve iptal davalarının açılması,
 • Hukuku aykırı idare işlemlerin iptali amacıyla dava açılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklı durumların uzlaşma, düzeltme ve ceza indirimleri takiplerinin yapılması,
 • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilafların çözümü için gerekli adımların atılması (Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb.),
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar,
 • Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması,
 • Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri,
 • Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller,
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması,
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri,
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması,
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları,
 • Öğrenci Davaları,
 • Memur Davaları,
 • Karayolları Trafik Davaları,
 • İdari Sözleşmelerden doğan davalar,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • İhalelerle ilgili davalar,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları,

İş Davaları

İş davaları ile aldığı ücrete karşılık çalışan işçi ve onu çalıştıran işverenin arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütününe İş hukuku adı verilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 14 milyon işçi olduğu dikkate alındığında İş Hukuku alanının önemi ve toplumun büyük bir kesimini ilgilendirdiği anlaşılmaktadır. Bu öneme binaen iş hukuku kanunları işçi-işveren ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele almış ve ilişkinin her iki tarafının da hak kaybı yaşamaması için koruyucu önlemler öngörmüştür. Fakat mevzuattaki koruyucu önlemlerin büyük çoğunluğunun şekil şartlarına bağlı olması ve birbiriyle ilişkili olması, bu alanı bilmeden kanuni haklarını kullanmak isteyen vatandaşların yanlış yöntem izlemeleri sonucu haklarını alamamasına ve hatta zarara uğramalarına sebebiyet verebilecektir. İş hukuku alanında hem eğitim alanında hem de pratikte birçok tecrübeye sahip Zafer Ege Hukuk Bürosu avukatları iş hukukundan kaynaklı haklarını kullanmak isteyen müvekkillerine kapsamlı bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İş hukuku alanında sunduğumuz hizmetlere örnek olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacakları bulunan müvekkillerimiz için takip ettiğimiz işçilik alacağı davaları ile müvekkillerin alacaklarını tazmin etmekteyiz. İş akdi feshedilmiş olan müvekkillerimiz için iş yerinde en az altı ay çalışması ve fesih tarihi itibariyle aynı iş yerinde otuzun üzerinde işçi çalışması halinde müvekkilimizin işe dönüşü amacıyla işe iade davası açmaktayız. Müvekkil, İşverenin sigortasını yapmamış olduğunu veya daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterdiğini fark etmesi halinde müvekkilin sigortalılığının tespiti davası açmaktayız. İş kazası ve meslek hastalıkları meydana geldiğinde iş yerine karşı maddi ve manevi tazminat davasının takibini yapmaktayız. Eğer müvekkil İş hukuku mevzuatında öngörülen haklı sebeplerin varlığına dayalı olarak iş akdini feshetmiş ise hak etmiş olduğu ihbar ve/veya kıdem tazminatının dava yolu ile tazminini sağlamaktayız.

İş Davaları Olarak Müvekkillerinize İş Davalarında nasıl hizmetler vermektesiniz?

İşveren müvekkillerimize verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sayesinde işveren müvekkillerimizin ileride karşılaşabileceği iş hukuku uyuşmazlıklarını en aza indirgemekteyiz. Bu kapsamda personele dair yönetmelik ve düzenlemelerinin hazırlanması; işçinin konumuna göre (üst sınıf yönetici, ya da mavi yaka) iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş yerinin iş mevzuatına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumunun sağlanması ve bunun için gerekli hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi; iş gücünün yeniden yapılanması; şirket birleşme veya devirleri öncesi veya sonrasında iş gücünün yönetimi; iş sözleşmelerinin feshi ve ikale görüşmelerinde işveren müvekkillerimize avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık vermekteyiz. İş hukuku ve iş davaları konusunda lider kadromuz ile her zaman yanınızdayız.

Konkordato

Konkordato; Ekonomik krizlerle birlikte faaliyetine son veren şirket alacaklılarının mevcut bulunan aktifleri kanuni hükümlere göre paylaşması esasının alacaklıları koruduğu ve hakkaniyete uygun bir çözüm olduğu düşünülmekteydi. Fakat zaman geçtikçe faaliyetine son veren her şirketin ekonomide iyileşmesi zor bir yara bıraktığı anlaşıldı. Söz konusu olumsuzluğu ortadan kaldırmak, ekonomik dengeyi korumak ve aynı zamanda alacaklıların haklarını gözetmek isteyen kanun koyucu İflas erteleme kurumunu ihdas etti. İflas Anlaşması finansal açıdan sıkıntı yaşayan borçlunun borçlarını, mahkeme tarafından onaylanmış belli bir vade ve oran ile ödemesine ilişkin detayları içeren bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde sıklıkla iflas anlaşma talebinde bulunulması konkordatoyu ticari hayatın önemli bir ögesi haline getirmiştir. Finans, ekonomi ve hukuk dallarına hakim olan uzmanlar eşliğinde yürütülmesi gereken iflas erteleme süreci borçlu bakımından hayati öneme sahiptir. Uzman kişiler eşliğinde iflas erteleme tasdiki ile faaliyetine kaldığı yerden devam edebilecek olan borçlu, bu alanda uzmanlaşmamış kişilerin yönlendirmesi sonucu kendini iflas etmiş bulabilir. İflas anlaşmasının bahsedilen önemine binaen avukatlarımız oluşabilecek iflasın hukuka bakan yönüne ek olarak finans ve ekonomiye bakan yönlerine de yoğunlaşmışlar ve bunun sürecini tüm yönleri ile yönetebilecek yetkinliğe sahip olmuşlardır.

Bu yetkinlik sayesinde büromuz şimdiye kadar birçok müvekkili ile iflas anlaşma sürecini başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir.

Konkordato Yönetim Süreciniz Nasıl İşlemektedir ?

 • Ön çalışmamız sonucunda konkordato için gerekli iş projesi, mal varlığı beyannameleri, finansal analiz raporları gibi teknik raporların alanında uzman kişiler eşliğinde hazırlanması,
 • Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas anlaşması başvurusu yapılması ve geçici mühlet kararının alınması,
 • Geçici mühlet sonrası kesin mühletin alınması ve alacaklılar ve rehinli alacaklılar ile yapılacak toplantılarda iflas anlaşması projesinin kabulü,
 • Konkordato projesinin mahkeme tarafından tasdiki.

Sürecin ilk kısmındaki ön çalışmalar takip eden diğer başlıkların tümünü etkilemektedir. Sunulan projenin şirketin mali durumuna uygun olmaması, borçların yapılandırılmasını gerçekçi bir şekilde gerçekleştirmemesi gibi nedenler projenin mahkeme veya alacaklılar tarafından reddedilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durum borçlunun iflasına ve hak kaybına sebebiyet verecektir.Bahsedilen hak kayıplarının önüne geçmek ve konkordato sürecini en başarılı bir şekilde yönetme gayesiyle hareket eden yetkin avukatlarımızla Zafer Ege Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize konkordato sürecinde kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku kavramıyla beraber; Ekonomi Hukuku veya Hukukun Ekonomik Yorumlanması disiplinlerine önem veren Zafer Ege Hukuk Bürosumuz, bu alanın hukuk dünyasındaki karşılığı olan Rekabet Hukuku alanında hizmet vermektedir. Müvekkillerimize şirket birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili rekabet hukuku kapsamında danışmanlık vermekteyiz. Söz konusu işlemlerle alakalı Rekabet Kurumu’na yapılacak başvuruların hazırlanması ve takibi sunduğumuz hizmetlerin başında gelmektedir. Bunlara ek olarak rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları ve her türlü tekel kurulmasını önleyici düzenlemeler konularında danışmanlık veriyoruz.

Rekabet Hukuku Kavramında Nasıl Hizmetler Vermektesiniz?

Sunduğumuz hukuki hizmeti şirket içi eğitimlerle destekleyerek şirketlerin rekabet mevzuatına uyum süreçlerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda, bu hukuk kavramı içerisindeki problemleri hakkında ve özellikle müvekkillerin imzalayacakları sözleşmelerde gerek kendi sektörleri gerekse de ticaret hayatına en uygun olabilecek çözüm önerileri getirmek konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca müvekkillerin ihtiyaç duyması halinde alanında uzman finans, uluslararası ticaret ve ekonomi danışmanlarıyla da birlikte eğitim programları vermekteyiz.

Sermaye Ve Girişim Yatırımları

Sermaye ve girişim yatırımları piyasanın titiz bir şekilde takibi ve yeni aktörlerin detaylı olarak incelenmesi süreçlerini içermektedir. Bu alanda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan büromuz, genel hatlarıyla girişim sermayesi fonu ve melek yatırımcı müvekkillerinin yatırımlarını herhangi bir sorunla karşılaşmadan gerçekleştirmelerini sağlamak adına gerekli hukuki süreçlerin tümünü etkin bir şekilde yönetmektedir.

Sermaye Ve Girişim Yatırımları İçin Ne Gibi Hizmetleriniz Vardır?

 • Müvekkilin yatırım isteklerine uygun bir şekilde gerekli hukuki dökümanların tanzimi,
 • Müvekkillerin 3.kişilerle yatırım faaliyetine girişmesi durumunda sözleşmelerin revize edilmesi,
 • Yatırım faaliyeti öncesinde ve süresince gerekli hukuki incelemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Yatırım sözleşmelerinin düzenlenmesi, müvekkille müzakere yapılması, gözden geçirilmesi ve kapanış işlemlerinin yönetimi.

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku sosyal güvenlğe dair toplumsal ve bireysel olguların, emeklilik, maaşlar, devlet güvencesi, sosyal güvence gibi diğer hukuki yapıları da içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır.

Sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlarına çeşitli imkanların sağlandığı ülkemizde vatandaşlar bu haklarını zaman zaman çeşitli nedenler ile hiç veya kullanması gereken şartlarda kullanamamaktadırlar. Haklarını kullanabilmek adına arayışa giren vatandaşlar ilgili mevzuatın fazla olması ve bürokratik işlemlerin fazlalığı sebebiyle çoğunlukla hak arayışından vazgeçmektedir. Fakat bu süreç konuda uzman bir avukatla yürütüldüğü takdirde vatandaşlar kısa süre içerisinde hakkını geri alabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında nasıl hizmetleriniz var ?

Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman kadrosu ile Zafer Ege Hukuk Bürosu vatandaşlara bu süreçte danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek birçok müvekkilinin bu hukuk dalından kaynaklanan haklarını elde etmesinde etkin ve efektif bir rol oynamıştır. Emeklilik, devlet güvencesi, sosyal güvence gibi alanlarda çıkan uyuşmazlıkların çözümü başlıca uzmanlık alanlarımız olup sosyal güvenlik kurumundan kaynaklı diğer uyuşmazlıklar için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tazminat Davası

Tazminat Davası, Haksız fiillerden veya başkaca bir nedenle oluşan zararın tazminini konu edinen dava türüne verilen addır. Ülkemizde “maddi” ve “manevi” olmak üzere iki tür tazminat istemi mevcuttur. Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve iş gücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi mal varlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir. Manevi tazminat davası ise haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Bireyde oluşan zararın giderilmesi amacıyla açılan bu davaların sonucunda bireyin yaşamış olduğu hak kayıplarının bir miktar veya tamamen tazmini sağlanmaktadır. Dava sürecinde yapılacak bir hata, bireyin hak kayıplarını tazmin edememesine ve hatta daha fazla hak kaybı yaşamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla dava takibi ve yasal sürecin alanında uzman avukatlar tarafından titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

Büromuz kurulduğu günden bu yana tazminat celselerinde uzman avukatları ile hak kaybı yaşayan müvekkillerinin zararını açtığı maddi ve/veya manevi tazminat davaları ile tazmin etmiştir.

Hangi Tazminat Davasına Bakmaktasınız?

 • Borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali,
 • Trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm,
 • Yatırım faaliyeti öncesinde ve süresince gerekli hukuki incelemelerin gerçekleştirilmesi,Doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm,
 • İş hukukundan kaynaklanan ihbar veya kıdem tazminatı,
 • İş kazası sonucu yaralanma veya ölüm,
 • Suç işlenmesi veya boşanma davası gibi nedenlerden kaynaklı zararlar,
 • Her türlü haksız fiil sonucu oluşan zararlar.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Zafer Ege Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Çevre illerde bulunan küçük ve orta ölçekli şirketler ile uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük şirketlere Ticaret Hukuku kapsamında avuktalık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kurulma sürecindeki şirketlere hukuki destek verilerek ileride yaşanabilecek ticari uyuşmazlıkların en aza indirgenmesi sağlanır. Faaliyetteki şirketlerin gerçekleştirmeyi planladığı yurtiçi ve yurtdışı yatırımları için gerekli hukuki danışmanlık hizmeti verilerek yatırımların sağlam bir temel üzerine bina edilmesine olanak tanınır. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların yatırım öncesi risk analizinde aktif rol oynayan büromuz, şirket kuruluşunda hukuki destek vermekte ve kurulan şirketin ileride yaşyabileceği ticari uyuşmazlıklarda hızlı ve etkin bir şekilde müdahil olarak yatırımcının hak kayıplarının önüne geçmektedir. Yerli yatırımcının ülke dışındaki yatırımlarında da aktif bir rol üstlenen Zafer Ege Hukuk, yatırımcılarımızın ilgili ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık vermektedir.

Ticaret Hukukunda sunduğunuz hizmetler nelerdir?

 • Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları,Şirket alım ve satımları,
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri,
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi,
 • Taşınmaz kiralanması, satın alınması ve ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • İpotek ve Rehin Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Genel kurul toplantıları yapılması,
 • Alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler,,
 • Ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri,
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.,

Uluslararası Ticaret Ve Uyuşmazlık

Uluslararası Ticaret ve Uyuşmazlık; Teknoloji ve lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte artan ithalat ve ihracat faaliyetleri neticesinde uluslararası ticaret hacmi her geçen gün katlanarak büyümektedir. Ticaretin uluslararası boyut kazanması ile birlikte ticaretin tarafları da yerel olmaktan çıkmış ve uluslararası aktörler haline gelmişlerdir. Dolayısıyla aralarındaki ticari ve hukuki ilişki de uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Fakat uluslararası ticaret hukuku ve tahkim hukukunun teamülleri, kuralları ve mevzuatları teknik bilgi gerektiren ve sürekli gelişen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla söz konusu ilişkilerin hukuki boyutunu ele alacak ve tacirleri global arenada iyi bir şekilde temsil edebilecek avukatların da Uluslararası Ticaret Hukuku alanında kendilerini yetiştirmiş ve tecübeye sahip olması gerekmektedir. Müvekkillerini uluslararası platformda iyi bir şekilde temsil etmek isteyen Zafer Ege Hukuk Bürosu avukatları Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uyuşmazlık Hukuku alanında kendini geliştirmiş ve gerekli bilgi-birikimi elde etmiştir.

Ticaret Hukukunda sunduğunuz hizmetler nelerdir?

 • Yurtdışı alacak takibi,
 • Gümrük işlemlerinin çözümü ve gümrük işlemlerinden doğan davalar,
 • Uluslar arası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,
 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler,
 • Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri düzenleme,
 • Yurtdışında yapılacak yatırımlarda yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında partnerler aracılığı ile hukuki görüş alma ve müvekkili bilgilendirme,
 • Yabancı ülkede şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme,
 • Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda uluslararası hukuk çerçevesinde görüş ve tavsiye verme,
 • Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlama.,
 • Şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirme ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda karşılaşılabilecek sorunları minimum düzeye indirme,
 • İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini sağlama,
 • Yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verme.

İcra Ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku temel hukuk dallarından biridir. İcra ve İflas Hukuku borcunu ödeyemeyen borçlunun alacaklısının talebi üzerine borcun nasıl karşılanacağını konu almaktadır. Borç taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden karşılanabilmektedir. Alacak tahsil edilirken devlet zoru kullanılmaktadır. Borçludan alacağın tahsil edilebilmesi için takip işleminin başlatılması gerekir. Başlatılan takip işlemi ile alacağın tahsili gerçekleşir. Tahsili gerçekleştirmenin çeşitli yolları mevcuttur. Tahsilat icra takibi ile gerçekleştirilebileceği gibi iflas yolu ile de gerçekleştirilebilir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması, borçlunun sahip olduğu diğer malların haczi ve haczedilen malların paraya çevrilmesi alacağın tahsilinde kullanılan yöntemlerden birkaçıdır. İcrai işlemlerin sürecinin takibi alacağın tahsilinin neticelenme hızını etkiler. Takip süreci ve sonrasının en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için işlemlerin alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Büromuz da icra ve iflas hukuku alanında deneyim ve yetkinliğe sahiptir. İcra ve iflas hukuku ağırlıklı çalışan Zafer Ege Hukuk Bürosunun amacı en efektif tahsilatı mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmektir. Kurulduğu günden bugüne bu amacı gerçekleştirmek için çalışan büromuz avukatları İcra ve İflas Hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir..

İcra ve İflas Hukuku Alanında Ne Gibi Hizmetler Veriyorsunuz?

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili amacıyla icra takibi,
 • Cari hesap ve faturaya dayanan alacakların tahsili amacıyla icra takibi,
 • Finans, leasing ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacakların tahsili amacıyla icra takibi,
 • İflasa tabi kişiler aleyhine yapılacak icra takibi ve buna bağlı iflas davasının açılması,
 • Başlatılan takibe haksız bir şekilde itiraz eden borçlunun itirazının iptal edilmesi için itirazın iptali davasının açılması,
 • Müvekkil aleyhine başlatılan haksız ve dayanaktan yoksun icra takip işlemlerinde müvekkilin borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasının açılması,
 • Alacaklı ve borçlu için gerekli anlaşma zemininin sağlanması ve alacağın mümkün olan en masrafla tahsiline çalışılması,
 • En az hasarla iflas için gerekli teknik analizin yapılması ve iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürün takibi,
 • Ekonomik güçlük yaşayan müvekkillerin mali sıkıntıdan kurtulabilmesi için konkordato projesinin hazırlanması ve takibi süreçleri,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin İcra ve İflas Hukuku alanında mevcut bulunan tüm davalarının takibi ve sonuçlandırılması.

En sağlıklı sonucu alabilmek adına alacaklının icra iflas hukuku nedir, hangi haklara sahiptir konularını ayrıntılarıyla bilmesi, mümkünse ” avukat desteği alması gerekir. Büromuzda yer alan ” arkadaşlarımızla birlikte icra ve iflas davalarının takibini gerçekleştiriyor, müvekkillerimizin en hızlı biçimde haklarını almaları için çalışıyoruz.

Sığınmacılar ve İdari Gözetim Altındaki Göçmenlere Yönelik Hukuki Destek HizmetlerimizSuriye’den gelen sığınmacıların tabi olduğu “geçici koruma uygulaması” çerçevesindeki hak, yükümlülükler ve usullere dair sorular ve karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme ve danışmanlık;

Irak, Afganistan, İran, Somali gibi diğer menşe ülkelerden gelen ve Türkiye’deki bireysel “uluslararası koruma prosedürü” çerçevesinde sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen kişilerin tabi olduğu hak ve yükümlükler, resmi başvuru ve değerlendirme prosedürlerine dair sorular ve karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme ve danışmanlık;

Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi sığınmacılar bakımından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (GİGM) takip edilen ve karar verilen her türlü işlemlerle ilgili olarak olumsuz kararlar ve yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı tarafımızdan sağlanmaktadır.